Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι...

η κύρια πύλη σύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με την αγορά εργασίας. Στόχος της είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ΠΘ για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις δραστηριότητες των παρακάτω Δομών και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους.