Συνεργασίες

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και οι επιμέρους Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γραφείο Διασύνδεσης,  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) διευρύνουν τη δικτύωση τους με φορείς προώθησης της απασχόλησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επίτευξης μίας ενιαίας εικόνας του Ιδρύματος στα ζητήματα απασχόλησης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας, η ΔΑΣΤΑ  προχωρά στην υπογραφή  Πρωτοκόλλων  Συνεργασίας με τις αντίστοιχες Δομές των  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και με φορείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας, όπως Ινστιτούτα και Επιμελητήρια.

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης δικτύωσης είναι η προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης  των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος. Επίσης, η υπογραφή των Πρωτοκόλλων στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και στη δημιουργία νέων εργαλείων  για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων.

Ειδικότερα, η δικτύωση που επιτυγχάνεται με την υπογραφή των συγκεκριμένων Πρωτοκόλλων  εστιάζει και στη συνεργασία σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, η πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με Μεταπτυχιακές Σπουδές, η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα, η ενίσχυση των ενεργειών που προάγουν και υποστηρίζουν την αύξηση της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ήδη έχουν υπογραφεί Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ακόλουθων Ιδρυμάτων:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • ΤΕΙ Λάρισας
 • ΤΕΙ Καλαμάτας
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
 • ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • ΤΕΙ Αθήνας
 • ΤΕΙ Κρήτης
 • ΤΕΙ Καβάλας
 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • ΤΕΙ Λαμίας

Άλλοι φορείς  που υπέγραψαν Πρωτόκολλα Συνεργασίας με τη ΔΑΣΤΑ:

 • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
 • Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
 • Σύνδεσμος  Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)
 • Τμήμα Enterprise Europe Network-Hellas του ΣΒΘΚΕ
 • Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α.Ε
 • Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας  Περιβάλλοντος Αθήνας
 • Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)
 • Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Επιμελητήριο Νέων Επιχειρηματιών Μαγνησίας