Στόχοι

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μία Δομή, ο κύριος ρόλος της οποίας είναι να συντονίζει το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, σε μία προσπάθεια εξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για μία δομή που συνενώνει προηγούμενες δομές   και δραστηριότητες του Ιδρύματος με στόχο την εξέλιξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους. Μέσα από τη ΔΑΣΤΑ επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της διαχείρισης και του συντονισμού, η μεγιστοποίηση της συνέργειας, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης και, τελικά, η εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των δράσεων σύνδεσης με την αγορά εργασίας.