ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H διασφάλιση ποιότητας επιτυγχάνεται μέσα από τις εξής δράσεις:
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας (μπορείτε να το διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμοΚώδικας Δεοντολογίας ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
  • Εξωτερική Αξιολόγηση του συνόλου των πράξεων από ανεξάρτητο φορέα (αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο του 2012)
  • Πιστοποίηση κατά ISO της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών (αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο του 2012)