Οργανωτική Δομή

 

Η ΔΑΣΤΑ έχει δύο διακριτά μεταξύ τους Τμήματα: το ένα αφορά στη δικτύωση και την προβολή της ΔΑΣΤΑ και των άλλων Δομών (Τμήμα Προβολής και Δικτύωσης), ενώ το άλλο αφορά στο συντονισμό των επιμέρους Δομών, στη διαχείριση της πληροφορίας και στη λειτουργία της ΔΑΣΤΑ (Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης Πληροφορίας).

 

Δομή
Οργανωτική και λειτουργική δομή ΔΑΣΤΑ
Σχέσεις
Εσωτερικές και Εξωτερικές Σχέσεις της ΔΑΣΤΑ