Επιτροπές

Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

Προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και συγκροτείται από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ΜΟΚΕ,  Γ.Δ. και Γ.Π.Α.

Ιδρυματική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

Ο ρόλος της Ιδρυματικής Επιτροπής είναι κυρίως επικουρικός στο έργο της Συντονιστικής Επιτροπής. Προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και συμμετέχουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ΜΟΚΕ,  Γ.Δ. και Γ.Π.Α., ένας εκπρόσωπος από κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένας εκπρόσωπος από κάθε ανεξάρτητο Τμήμα.

Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ

Ο χαρακτήρας αυτής της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός ως προς την Ιδρυματική και Συντονιστική Επιτροπή και αποτελεί μηχανισμό διαβούλευσης. Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής περιλαμβάνει: τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΔΑΣΤΑ ως πρόεδρο, τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής,  έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας (ΣΒΘΚΕ),  έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Νέων Επιχειρηματιών Μαγνησίας, έναν εκπρόσωπο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας και έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ).