Δράσεις

 

Η ΔΑΣΤΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

  • στη δικτύωση του Ιδρύματος με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση της αγοράς εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη δημιουργία διαύλων σταθερής συνεργασίας και την ανταλλαγή και ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών. Η δικτύωση θα επιδιωχθεί σε δύο επίπεδα:
    • στην ανάληψη ενεργειών δικτύωσης, οι οποίες αφορούν σε κοινές δεσμεύσεις (π.χ. μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας) και  βασίζονται στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των δικτυωμένων Δομών και επιχειρήσεων στις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Έργο, με στόχο την αμοιβαία μόχλευση και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
    • στη σύσταση θεματικών δικτύων (π.χ. Δίκτυο ΔΑΣΤΑ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας), τα μέλη των οποίων συναντώνται με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, τον εντοπισμό και διάδοση καλών πρακτικών και, όπου αυτό είναι εφικτό, την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και εργαλείων.
  • στην προβολή του έργου της, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Ιδρύματος (π.χ. με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει), στην προώθηση της διαβούλευσης και στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Δομών (π.χ. μέσα από τα Newsletter που εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα)
  • στο συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των δράσεων της ΔΑΣΤΑ και των Δομών της. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί δραστηριότητες όπως: η ανάπτυξη και εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας, η προμήθεια και εφαρμογή Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης. Προσεχώς, θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης διασφάλισης ποιότητας (ISO) και η εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων.
  • στη συνέργεια και συμπληρωματικότητα των  δράσεων όλων των σχετικών Πράξεων, η οποία διασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και υλοποίησης.